Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » OGŁOSZENIA, PRZETARGI
Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 oraz za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Dopuszczalne jest wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie działające jako konsorcjum, na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
Warunki przeprowadzenia badania:

1. Spółka podlegająca badaniu
„Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie ”PR Szczecin” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin.

2. Przedmiot zamówienia
Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnego sprawozdania z badania, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2021 rok został ustalony na 31 marca 2022 r., zaś za 2022 rok na 31 marca 2023 r.

3. Termin i miejsce składania ofert
W siedzibie Spółki „Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie ”PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, sekretariat lub na adres Spółki w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki PR Szczecin”.

4. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe za lata 2021-2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,
b) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
c) badanie sprawozdań zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089)
d) udzielanie konsultacji pracownikom Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w
Szczecinie ”PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w trakcie
sporządzania sprawozdań finansowych.

5. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu firmy audytorskiej wskazanej w ofercie do wykonania badania (z wyodrębnieniem sprawozdań wykonywanych w branży mediów), o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie na listę firm audytorskich, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską oraz członków zespołu wykonującego badanie ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),
c) łączną cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania,
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,
f) aktualne odpisy z właściwych rejestrów,
g) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.

6. Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki „Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie ”PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, w dniu 29 października 2021 r., godzina 15:30, sala konferencyjna.

7. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Rada Nadzorcza Spółki „Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie ”PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.