Rekrutacja
Radio SzczecinRadio Szczecin » Rekrutacja
Jeżeli:
 • Jesteś dociekliwy/a, lubisz stawiać pytania i umiesz zdobywać na nie odpowiedzi
 • Jesteś ciekawy/a świata, interesujesz się Szczecinem i regionem, w którym żyjesz
 • Jesteś komunikatywny/a
 • Masz lekkie pióro
 • Nie boisz się wyzwań
 • Jesteś dyspozycyjny/a o różnych porach dnia
...może to właśnie Ty dołączysz do naszego zespołu w Newsroomie, czyli do Redakcji, która zajmuje się przygotowywaniem informacji w najpopularniejszym Radiu w Regionie. Szukamy osoby, która zaskoczy nas swoimi pomysłami i będzie przygotowywać materiały reporterskie na antenę.

Co oferujemy?
 • Szkolenie reporterskie
 • Sprzęt (mikrofon, komputer, telefon, samochód służbowy)
 • Możliwość realizacji swoich tematów w Radiu, które jest liderem słuchalności na pomorzu zachodnim
 • Pracę w młodym zespole
 • Elastyczny czas pracy

Możesz mieć bogate doświadczenie dziennikarskie lub być zupełnie zielony/a w tym temacie. W tym ostatnim wypadku, pokażemy Ci co i jak, pod warunkiem, że udowodnisz, że jesteś pracowity/a i że szybko się uczysz.

Być może szukamy właśnie Ciebie!
Wyślij swoje CV na adres praca@radioszczecin.pl
Prosimy o dodanie do niego następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Polskim Radiu Szczecin SA (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie zapisów art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin SA z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail iod[ad]radioszczecin.pl
3. Administrator gromadzi Pani/Pana dane w celu związanym z procesem nawiązywania współpracy (w tym zatrudnienia) oraz jej obsługi zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. aktu prawa, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.z 2017 r., poz. 894) oraz pozostałymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sfery prawa pracy. W szczególnych przypadkach podstawą przewarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna i jednoznaczna zgoda.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. administracja skarbowa; podmioty związane ze sferą socjalną – ZUS, NFZ, PFRON; wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo Pani/Pana danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora ubezpieczeniowego, przetwarzania danych, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do momentu jej wycofania.
6. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada Pani/Pan możliwość:
‒ dostępu do swoich danych osobowych,
‒ żądania ich sprostowania,
‒ usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
‒ wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
‒ cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile taka zgoda była wyrażana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
8. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9. Podanie danych osobowych może być zarówno wymogiem ustawowym jak i umownym (w zależności od celu, dla którego gromadzone są dane osobowe) ale w każdym przypadku ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym polegającemu na profilowaniu.