Radio SzczecinRadio Szczecin » Biznes

Sztokholm, stolica Szwecji. Źródło fot. www.pixabay.com/photo-2082591 (domena publiczna)
Sztokholm, stolica Szwecji. Źródło fot. www.pixabay.com/photo-2082591 (domena publiczna)
Były premier Szwecji, Göran Persson ostrzega, że po wrześniowych wyborach parlamentarnych, może dojść w tym kraju do poważnego kryzysu finansowego.
Göran Pers­son, który rzą­dził Szwe­cją od 1996 do 2006 roku twier­dzi, że nowy
mniej­szościowy rząd, jaki prawdopodobnie zostanie po wyborach powołany, będzie za słaby, aby spro­stać czekającym go wyzwa­niom.

- To oczy­wi­ście byłoby dla Szwe­cji nie­do­bre, zwłasz­cza w dobie zbli­ża­ją­cej się niskiej koniunk­tury gospo­dar­czej - pod­kre­ślił były pre­mier.

Zarówno Pers­son, jak i mini­ster finan­sów w byłym rzą­dzie Fre­drika Rein­feldta, Hans Borg są zda­nia, że obecna sytu­acja przy­po­mina tą z lat 90. Wtedy tak jak dziś, Szwe­cja borykała się z rosną­cymi cenami miesz­kań, zbyt roz­bu­do­wa­nym sek­to­rem budow­nic­twa, czy dal­szym zadłu­ża­niem się pań­stwa.

Były pre­mier uważa, że naiwna poli­tyka migra­cyjna zbyt hoj­nie, pozwo­liła wszyst­kim korzystać ze szwedz­kiego dobro­bytu.

- Musimy wspól­nie zwal­czać nowo powstałe róż­nice spo­łeczne. Tylko w ten spo­sób możemy zjed­no­czyć spo­łe­czeń­stwo i dać opór eks­tre­mi­zmom - powie­dział Göran Persson.
Relacja Przemysława Gołyńskiego.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty