Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS » REGULAMIN PORTALU

A. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą portalu internetowego radioszczecin.pl („Portalu”) jest Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000121087 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 866.000,00 zł, NIP: 851-00-11-194. Portal umieszczony jest w domenie radioszczecin.pl pod adresem: http://radioszczecin.pl.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:
  • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików HTML;
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

 3. Korzystanie z Portalu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.

 4. Usługi udostępniane w Portalu mają charakter nieodpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać rejestracji użytkownika.

 5. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

B. Portal (zawartość)

 1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Portalu w tym również materiałów ukazujących się w programach radiowych Polskiego Radia Szczecin SA oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności archiwum oraz newsletterów.

 2. Wszelkie prawa do Portalu należą do Polskiego Radia Szczecin SA, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Polskiego Radia Szczecin SA lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Polskie Radio Szczecin SA w Portalu.

 3. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 4. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 5. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polskiego Radia Szczecin SA lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl

 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

 8. Zamieszczone na stronach internetowych portalu radioszczecin.pl. materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Radio Szczecin S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

 9. Szczecin TimeLine na portalu radioszczecin.pl

  9.1 #SzczecinTimeLine jest integralną częścią portalu radioszczecin.pl. Jest to miejsce agregujące wpisy wybranych osób, firm i instytucji, pochodzące z oficjalnych profili wymienionych podmiotów z serwisu Twitter (https://twitter.com/).

  9.2 Wpisy publikowane na #SzczecinTimeLine należą do właścicieli kont w serwisie Twitter. Polskie Radio Szczecin SA nie ma wpływu na ich treść. Pełna odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą właściciele kont w serwisie Twitter.

  9.3 Wyświetlane w #SzczecinTimeLine profile zostały wyselekcjonowane przez pracowników Polskiego Radia Szczecin SA i są związane przede wszystkim z województwem zachodniopomorskim. Są to m.in. radni Rady Miasta, szefowie regionalni partii politycznych, ludzie kultury i sportu, instytucje kulturalne czy kluby sportowe.

  9.4 Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do dowolnej selekcji publikowanych na #SzczecinTimeLine treści. W przypadku, gdy wpisy w serwisie Twitter, publikowane na #SzczecinTimeLine, nie spełniają stawianych im wymogów, wybrane osoby, firmy i instytucje mogą zostać usunięte z #SzczecinTimeLine.

  Dotyczy to przede wszystkim treści, które nie przestrzegają zasad netykiety, w tym:
  - zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
  - spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron);
  - umieszczania obraźliwych grafik i filmów (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
  - obrażania Polskiego Radia Szczecin SA i jego pracowników.

  Zakazane są też publikowanie postów niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, wymienionych poniżej:

  a) Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).

  b) Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
  - namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  - grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  - propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).

  c) Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
  - obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

  d) Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
  - promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  - przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  - promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  - ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

C. Postanowienia końcowe.

 1. Polskie Radio Szczecin SA dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Polskiego Radia Szczecin SA.

 2. Polskie Radio Szczecin SA zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu.

 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Polskie Radio Szczecin SA w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl

 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 20.03.2013r.

 6. Polskie Radio Szczecin SA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Portalu.