Radio Szczecin » O Nas » REGULAMIN PORTALU

Regulamin korzystania z portalu

A. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą portalu internetowego radioszczecin.pl („Portalu”) jest Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000121087 w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 866.000,00 zł, NIP: 851-00-11-194. Portal umieszczony jest w domenie radioszczecin.pl pod adresem: http://radioszczecin.pl.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:
  • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików HTML;
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

 3. Korzystanie z Portalu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.

 4. Usługi udostępniane w Portalu mają charakter nieodpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać rejestracji użytkownika.

 5. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

B. Portal (zawartość)

 1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Portalu w tym również materiałów ukazujących się w programach radiowych Polskiego Radia Szczecin SA oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności archiwum oraz newsletterów.

 2. Wszelkie prawa do Portalu należą do Polskiego Radia Szczecin SA, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Polskiego Radia Szczecin SA lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Polskie Radio Szczecin SA w Portalu.

 3. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 4. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 5. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polskiego Radia Szczecin SA lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl

 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

 8. Zamieszczone na stronach internetowych portalu radioszczecin.pl. materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Radio Szczecin S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

 9. Szczecin TimeLine na portalu radioszczecin.pl

  9.1 #SzczecinTimeLine jest integralną częścią portalu radioszczecin.pl. Jest to miejsce agregujące wpisy wybranych osób, firm i instytucji, pochodzące z oficjalnych profili wymienionych podmiotów z serwisu Twitter (https://twitter.com/).

  9.2 Wpisy publikowane na #SzczecinTimeLine należą do właścicieli kont w serwisie Twitter. Polskie Radio Szczecin SA nie ma wpływu na ich treść. Pełna odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą właściciele kont w serwisie Twitter.

  9.3 Wyświetlane w #SzczecinTimeLine profile zostały wyselekcjonowane przez pracowników Polskiego Radia Szczecin SA i są związane przede wszystkim z województwem zachodniopomorskim. Są to m.in. radni Rady Miasta, szefowie regionalni partii politycznych, ludzie kultury i sportu, instytucje kulturalne czy kluby sportowe.

  9.4 Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do dowolnej selekcji publikowanych na #SzczecinTimeLine treści. W przypadku, gdy wpisy w serwisie Twitter, publikowane na #SzczecinTimeLine, nie spełniają stawianych im wymogów, wybrane osoby, firmy i instytucje mogą zostać usunięte z #SzczecinTimeLine.

  Dotyczy to przede wszystkim treści, które nie przestrzegają zasad netykiety, w tym:
  - zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
  - spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron);
  - umieszczania obraźliwych grafik i filmów (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
  - obrażania Polskiego Radia Szczecin SA i jego pracowników.

  Zakazane są też publikowanie postów niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, wymienionych poniżej:

  a) Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).

  b) Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
  - namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  - grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  - propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).

  c) Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
  - obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  - obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

  d) Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
  - promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  - przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  - promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  - ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

C. Postanowienia końcowe.

 1. Polskie Radio Szczecin SA dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Polskiego Radia Szczecin SA.

 2. Polskie Radio Szczecin SA zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu.

 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Polskie Radio Szczecin SA w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: sekretariat@radioszczecin.pl

 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 20.03.2013r.

 6. Polskie Radio Szczecin SA zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Portalu.

FOTOGALERIA

Jarosław Gowin
Piotr Semka
Marcin Gondziuk
Milena Milewska
Mateusz Papke
Anna Arabska-Szmajdzińska
Wojciech Ochrymiuk
Joanna Skonieczna
Krzysztof Ślusarz
Przemysław Thiele
© Polskie Radio Szczecin SA. Wszystkie prawa zastrzeżone.Regulamin korzystania z portaluPolityka prywatnościBiuletyn Informacji Publicznej

Szanowny Użytkowniku.

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć zbyt wiele czasu. Z niniejszego opracowania dowiesz się jakie obowiązki ma Administrator, jakie przysługują Ci prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami.

Przechodząc do serwisu lub klikając w prawym górnym rogu tej informacji, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na wskazane poniżej działania.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne technologie

W naszych serwisach wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i inne pokrewne technologie, mające na celu:

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz zdefiniować w ustawieniach wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności .

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być m.in. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. W zakresie korzystania z takich jak nasz serwisów internetowych wyróżnia się również dane osobowe takie jak jak adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem tzw. plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Ciebie, tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Twojej osoby – takie pliki cookies są również objęte ochroną wynikającą z przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się pewne informacje trafiające ostatecznie do urządzenia końcowego (np. komputera lub smartfona). Pliki cookies mają wiele funkcji – od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu internetowego, po pozwalające na zachowywanie preferencji użytkownika, jak również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dostarczanych reklam.

Co powinieneś wiedzieć w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w związku z RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin S.A. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail iod@radioszczecin.pl . Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 4. Rozgłośnia przetwarza Twoje dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celach, o których mowa powyżej.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Rozgłośnia (np. z podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, usług analitycznych i marketingowych).
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Twoją jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania oraz spełnieniu szeregu wymogów określonych zapisami RODO.
 7. W przypadku wskazanym w pkt 5 i 6 Twoje dane będą zabezpieczone w sposób zapewniający im poufność z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczególne oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do momentu jej wycofania.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
 11. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w zależności od sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację działań których jesteś Podmiotem (w tym zawarcie umowy).
 13. Twoje dane będą mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu. Personalizujemy treści i reklamy a także poddajemy analizie aktywność na stronie i w Internecie. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlanych reklam tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.