Posydeńki
Radio SzczecinRadio Szczecin » Posydeńki » Posydeńki 2013
Rosja zapowiedziała we wtorek, że obniży Ukrainie cenę gazu i zainwestuje w ukraińskie obligacje rządowe 15 mld dolarów. Stało się to podczas wizyty w Moskwie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.
Niż­sze ceny na do­sta­wy ro­syj­skie­go gazu na Ukra­inę mają obo­wią­zy­wać już od stycz­nia 2014 roku
Ro­syj­ski mi­ni­ster fi­nan­sów Anton Si­łu­anow po­wie­dział, że Rosja ze swego fun­du­szu re­zer­wo­we­go za­in­we­stu­je 15 mld do­la­rów w pa­pie­ry war­to­ścio­we ukra­iń­skie­go rządu, i że część zo­sta­nie za­in­we­sto­wa­na jesz­cze w tym roku, a część w roku 2014, przy czym szcze­gó­ły zo­sta­ną po­da­ne póź­niej.

In­for­mu­jąc o po­ro­zu­mie­niu w spra­wie znie­sie­nia ogra­ni­czeń han­dlo­wych mię­dzy Ukra­iną a Rosją pre­zy­dent Putin pod­kre­ślił, że nie jest to ob­wa­ro­wa­ne żad­ny­mi wa­run­ka­mi. "Chcę wszyst­kich uspo­ko­ić; nie roz­ma­wia­li­śmy o kwe­stii przy­stą­pie­nia Ukra­iny do Unii Cel­nej". Unię Celną two­rzą Rosja, Bia­ło­ruś i Ka­zach­stan.

Przed pod­pi­sa­niem umowy o wej­ściu Ukra­iny do Unii Cel­nej prze­strze­gli Ja­nu­ko­wy­cza w nie­dzie­lę uczest­ni­cy pro­te­stów pro­unij­nych na Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści w Ki­jo­wie, któ­rzy nie chcą zbli­że­nia z Rosją i do­ma­ga­ją się pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE.
 

Zobacz także

2013-12-30, godz. 20:16 Ania z Kijowa Ganna Malitska przez ostatnie trzy lata budowała naszą audycję. Kiedy jechała do domu, na Ukrainę obiecała o nas pamiętań. Szkoda, że jej relacja z życia… » więcej 2014-01-02, godz. 10:32 Posydeńki 29.12.2013 Od 21 listopada wielu Ukraińców protestuje. Protestują bo chcą by przyszłość ich i ich dzieci była lepsza. Chcą żyć w demokratycznym, sprawiedliwym… » więcej 2013-12-26, godz. 14:16 Życzenia z Kijowa Julia Sydorova przesyła Nam Wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczna. jak napisała do mnie. "Jesteśmy wciąż na Majdanie. Nie ma w nas tak dużo… » więcej 2013-12-27, godz. 09:48 POSYDEŃKI 22.12.2013 Od miesiąca trwają protesty na Ukrainie. Wszystko zaczęło się od niezgody na nie podpisanie przez Rząd Ukraiński umowy stowarzyszeniowej z Unia Europejską… » więcej 2013-12-17, godz. 22:33 POSYDEŃKI 15.12.2013 Od ponad trzech tygodni na Majdanie w Kijowie trwają pokojowe manifestacje. To ciężki okres dla Ukraińców. Cały świat obserwuje trudna drogę do Wolności… » więcej 2013-12-15, godz. 00:45 Najnowsze zdjęcia z Majdanu nadesłała Ganna Malitska » więcej 2013-12-13, godz. 15:43 List z Kijowa Jest takie przysłowie "Chcesz pokoju - przygotuj się do wojny!". Tak jest właśnie teraz na Majdanie w Kijowie. Majdan cały czas przygotowuje się do walki… » więcej 2013-12-12, godz. 10:48 Relacja fotograficzna Julii Sydorovej W Kijowie od blisko trzech tygodni trwają protesty. Współpracująca z Posydeńkami Julia Sydorova przygląda się temu z aparatem fotograficznym. Manifestacje… » więcej 2013-12-11, godz. 22:44 Doniesienia z Ukrainy - Ganna Malitska Policja i "Berkut" w nocy z 10 na 11 grudnia 2013 zaatakowali protestujących na Majdanie. Ostatnio główne wydarzenia zawsze występują w nocy. Pod osłoną… » więcej 2013-12-10, godz. 00:23 Zdjęcia z Majdanu w Kijowie Tam przeróżne nastroje. Mamy zdjęcia z Kijowa. Wkrótce będą nowe. To dzięki Gannie Malitskiej » więcej
12345