Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat
  autopromocja  
Zobacz
  ogłoszenie  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szwedzka policja. Fot. www.wikipedia.org
Szwedzka policja. Fot. www.wikipedia.org
Najwięcej zabójstw od 15 lat i coraz więcej gwałtów - to najnowsze dane za ubiegły rok ze Szwecji. Przedstawiła je tamtejsza szwedzka Krajowa Rada Przeciwdziałania Przestępczości.
Statystyki prowadzi od 2002 roku - i w ubiegłym roku padł niechlubny rekord. To 113 zabójstw.

W ubie­głym roku odno­to­wano w Szwe­cji 113 zabójstw - najwię­cej od 2002 roku, kiedy roz­po­częto pro­wa­dze­nie sta­ty­styk. Rośnie także liczba zgło­szo­nych gwał­tów, tak wynika z opu­bli­ko­wa­nego we wtorek peł­nego raportu szwedz­kiej Kra­jo­wej Rady Prze­ciw­dzia­ła­nia Prze­stęp­czo­ści.

W ponad 1/3 przypadków zabójstw ofiary ponio­sły śmierć w wyniku użycia broni pal­nej.
- W więk­szo­ści przy­pad­ków to wynik dzia­łal­no­ści miej­skich gan­gów. Od 2014 roku
obser­wujemy znaczny wzrost tego rodzaju prze­stępstw - powie­dział szwedz­kiemu radiu, kry­mi­no­log Mikael Rying.

Raport odno­to­wuje także wzrost liczby popeł­nionych gwał­tów. W 2017 roku organy
ści­ga­nia przy­jęły 7320 zgło­szeń - to o 10 pro­cent wię­cej niż w roku ubie­głym. W ciągu ostatniej dekady liczba gwał­tów na dzie­ciach poni­żej 15. roku życia wzro­sła o 50 pro­cent. W ubie­głym roku odno­to­wano ponad trzy tysiące zgłoszeń gwał­tów na nie­let­nich.

Ogó­łem w 2017 roku zgło­szono pół­tora miliona przestępstw, to o blisko pięć tysięcy wię­cej niż w roku ubie­głym.
Relacja Przemysława Gołyńskiego.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
  Autopromocja  
Zobacz
   
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty